about us

Jack & Marja

We are Jack & Marja founders of Chakra Angels Radio. We decided to set up this station to bring an alternative way of making programs for listeners. 

I, Jack, call myself a spiritual counselor in the broadest sense of the word because I like to use my gift to help people. 

My live show is varied with besides music some readings , information and questions of listeners.

Marja takes care of the administration and the chat and is our rock in the surf. 

Wij zijn Jack & Marja oprichters van Chakra Angels Radio.

We zijn tot besluit gekomen dit station op te richten om voor de luisteraars een alternatieve manier van programma maken te brengen.

Ik Jack noem me zelf spiritueel hulpverlener in de breedste zin van hert woord omdat ik graag mijn gave gebruik om mensen te mogen helpen.

In mijn uitzending geef ik naast de muziek korte boodschappen maar ook beantwoord ik vragen van luisteraars en geef ik informatie.

Marja houd de administratie en de chat bij en is onze rots in de branding.

Marja2Be

During the broadcast I want to make listeners aware of their inner awareness and how they can make choices themselves to listen to their inner experience. The broadcasts contribute to you gaining more confidence and feeling more unity with everything

that lives around you. Themes can be spiritual, but also provide insight into how you are and how you can deal with natural energies. It provides insight into your own walk and what you encounter in the world. By listening and actively dealing with the themes that are discussed, a particularly powerful energy is

created that can be felt by everyone. Listen to my broadcast or watch the broadcasts posted on youtube. 

Tijdens de uitzending wil ik luisteraars bewust maken van hun innerlijke bewutzijn en hoe zij zelf keuzes kunnen maken om naar hun innerlijke beleving te luisteren. 

De uitzendingen dragen er aan bij dat je meer vertrouwen krijgt en meer de eenheid voelt met alles wat leeft rondom je heen.

Thema’s kunnen spiritueel zijn, maar geven ook inzicht in hoe je bent en hoe je met natuurlijke energien kan omgaan. Het geeft inzicht in je eigen wandel en wat je in de wereld tegen komt.

Door te luisteren en actief om te gaan met de thema’s die besproken worden, ontstaat er een byzondere krachtige energie die door iedereen voelbaar is.

Luister naar mijn uitzending of kijk naar de uitzendingen die op youtube geplaatst zijn.

My name is Egbert. My regular evening is on Friday as I am not much of a talker I do nonstop. I do play all kinds of mice from pirate music to old gold. In addition, I sometimes replace others if they cannot and I play the Sunday after Jack’s program.

Mijn naam is Egbert mijn vaste avond is op de vrijdag aangezien ik niet zo een prater ben doe ik nonstop.
Wel draai ik allerlei muizieksoorten van piraten muziek tot goud van oud.
Daarnaast vervang ik soms andere als ze niet kunnen en draai ik de zondag na Jack zijn programma.